KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu, ul. Dworcowa 14, 64-530 Kaźmierz.
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@kazmierz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:
  CEL PRZETWARZANIA:
  Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2
  PODSTAWY PRAWNE:
  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
  – art. 17 ustawy z dnia 2 marca 202 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
  – wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-Cov-2 w Polsce.
 4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in. Główny Inspektor Sanitarny lub powiatowa stacja sanitarna.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) do poprawiania (sprostowania) swoich danych,
  c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  e) do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganych przepisami, którymi kieruje się Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełnienia obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość korzystania z oferty Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
mega888