Procedury bezpieczeństwa w bibliotece

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników Biblioteki

§1
1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia i pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości i działania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.
3. Zajęcia i warsztaty w Pałacu nadal są zawieszone aż do odwołania, z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych (takich jak próby, ćwiczenia, nagrywanie fonograficzne i audiowizualne).

§2
Procedura obejmuje:
1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
3. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
5. Wytyczne dla pracowników Biblioteki.
6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki dostępne są dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy wejściu do biblioteki).
2. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra między osobami przebywającymi w bibliotece.
3. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę ochronną nosa i ust, a także zachować bezpieczną odległość.

§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece w Kaźmierzu
1. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja książek. Umożliwi to szybszy przepływ wypożyczeń. Czytelnik zamawia książki poprzez katalog on-line, telefonicznie (612918408) lub e-mailowo (biblioteka@kazmierz.pl).
2. Wyznacza się w holu biblioteki punkt zwrotu książek.
3. Książki zwraca się w wyznaczonym miejscu, przed wejściem do wypożyczalni.
4. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece, w wypożyczalni – 3 osoby.
5. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, kawiarenki internetowej.
6. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem /dezynfekcją Biblioteki.
7. Osoby powyżej 60. roku życia oraz niepełnosprawne mogą korzystać z dowozu książek do domu. Kwestia dostarczenia będzie ustalana indywidualnie pod numerem telefonu: 61 2918408.

§5
Zasady udostępniania zbiorów w filiach bibliotecznych
1. W filiach bibliotecznych dopuszczalne jest wypożyczanie książek z usługą „Książka na telefon”, przed wejściem do budynku:
* Czytelnik zamawia książki telefonicznie,
* Bibliotekarka po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
* O umówionej godzinie bibliotekarka przekazuje paczkę czytelnikowi przed wejściem do filii bibliotecznej. Obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej oraz zachowania bezpiecznej odległości.
2. Do odwołania zamknięte pozostają punkty biblioteczne w Sokolnikach Małych, przedszkolu w Sokolnikach Małych i Kaźmierzu.

§6
Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
1. Zwrot zbiorów następuje przy stanowisku zwrotu książek. Bibliotekarz odpisuje zbiory, wkłada do odpowiednio zaznaczonych kartonów lub worków na kwarantannę.
2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na zalecany okres 3 dni do kartonów lub worków, oznaczone datą zwrotu i odizolowane w sali kina.
3. Po przyjęciu książek od czytelników należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
4. Użytkownik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę ochronną nosa i ust, a także zachować bezpieczną odległość.

§7
Wytyczne dla pracowników Biblioteki
1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
2. Nosić maskę ochronną nosa i ust podczas wykonywania obowiązków.
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra).
4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie odpowiednim środkiem.
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

§8
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod numerem telefonicznym 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9
Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteka-kazmierz.pl

 

 

 

 

mega888