Procedury bezpieczeństwa w bibliotece

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/54/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu
z dn. 6 maja 2020 r.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników Biblioteki

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii CIVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia i pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości i działania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.
 3. Wszystkie zajęcia w Pałacu nadal są zawieszone aż do odwołania.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 5. Wytyczne dla pracowników Biblioteki.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy wejściu do biblioteki).
 2. Wyznacza się w korytarzu biblioteki punkt obsługi użytkownika.
 3. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniającej zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 4. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece, tj. 2 osoby, z tym, że rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r. ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 5. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z przestrzeni dla dzieci, czytelni, komputerów, sali kina oraz wolnego dostępu do półek.
 6. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych lub innych osłon twarzy oraz rękawiczek (w przypadku braku rękawiczek należy pobrać jednorazowe rękawiczki dostępne w Bibliotece). Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów telefonicznie pod numerem 61 2918408 lub drogą mailową biblioteka@kazmierz.pl
 2. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika.
 3. Czytelnik może wybrać książki korzystając z katalogu on-line biblioteki. Katalog udostępniony jest na stronie internetowej Biblioteki: biblioteka-kazmierz.pl
 4. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki opisanymi w §5.

§5

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

 1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie wyłącznie Biblioteka główna przy ul. Dworcowej 14 w Kaźmierzu.
 2. Do odwołania zamknięte pozostają filie biblioteczne w Bytyniu i Gaju Wielkim oraz punkty biblioteczne w Sokolnikach Małych, przedszkolu w Sokolnikach Małych i Kaźmierzu.
 3. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki przy ul. Dworcowej 14:
  Poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 – 17.00
  wtorek: godz. 10.00 – 15.00
  środa, piątek: godz. 10.00 – 16.00
 4. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem /dezynfekcją Biblioteki.
 5. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 6. Zalecana jest wcześniejsza telefoniczna zapowiedź przyjścia czytelnika do biblioteki oraz zamówienie książek. Umożliwi to szybszy przepływ wypożyczeń.
 7. Osoby powyżej 60. roku życia mogą korzystać z dowozu książek do domu. Kwestia dostarczenia będzie ustalana indywidualnie pod numerem telefonu: 61 2918408
 8. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę lub inną osłonę nosa i ust oraz jednorazowe rękawice, a także zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi.

§6

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

 1. Zwrot zbiorów następuje przy stanowisku zwrotu książek. Bibliotekarz odpisuje zbiory, wkłada do odpowiednio zaznaczonych kartonów lub worków na kwarantannę.
 2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na zalecany okres 3 dni do kartonów lub worków, oznaczone datą zwrotu i odizolowane w sali kina.
 3. Po przyjęciu książek od czytelników należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
 4. Użytkownik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę lub inna osłonę nosa i usta oraz jednorazowe rękawice, a także zachować bezpieczną odległość.

§7

Wytyczne dla pracowników Biblioteki.

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Nosić osłonę nosa i usta, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie odpowiednim środkiem.
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod numerem telefonicznym 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9

Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteka-kazmierz.pl

Maria Sobkowiak
Dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu
Kaźmierz, dn. 4.05.2020 r.