Procedury bezpieczeństwa w pałacu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/58/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w  Kaźmierzu
z dn. 1 września 2020 r.

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na terenie pałacu, przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kaźmierzu podczas trwania stanu pandemii COVID-19

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie pałacu w trakcie trwania pandemii Covid-19.
 2. Ograniczone przywrócenie działalności BPiCK jest dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na terenie Województwa Wielkopolskiego i może ulec zmianie.
 3. Procedura dotyczy wszystkich pracowników Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu, uczestników zajęć, interesantów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach BPiCK.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, , izolowaną lub poddaną kwarantannie.
 2. Przy wejściu znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. Wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy.
 3. Ustala się jako optymalny limit uczestników zajęć grupowych w przeliczeniu 10 m2 pomieszczenia na jedną osobę.
 4. Należy zachować dystans minimum 1,5 metra między osobami. W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje.
 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie budynku do minimum.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

III. Wytyczne dla pracowników

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Nosić osłonę nosa i usta, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (min. 1,5 m)
 4. Regularnie  często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie odpowiednim środkiem.
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje pracowników podczas kontaktu  z interesantami.

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 

 • Co najmniej raz na godzinę i po każdych zajęciach sale powinny być wietrzone.
 • Przedmioty i sprzęty używane podczas zajęć należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzeseł, blatów, stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych itp.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

V. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika sekcji/zespołu takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, wymioty, katar, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora BPiCK. Osobę, u której występują wskazane objawy umieścić w wydzielonym pomieszczeniu. 
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zostaje wezwany telefonicznie do przyjazdu do obiektu i odbioru uczestnika. Do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna uczestnik przebywa w izolacji pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika., który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę i rękawiczki. Od momentu przyjazdu rodzica/opiekuna , nieletni pozostaje i pod ich opieką. Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika lub instruktora będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba ta niezwłocznie przerywa pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik/instruktor ten zostaje odsunięty od pracy i odizolowany w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 
 5. Należy wstrzymać zajęcia i odwołać kolejne, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp. I zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. W przypadku uzyskania informacji od rodziny lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się  z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 9. Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
mega888