Regulamin zespołów, sekcji, zajęć, warsztatów

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/58/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu
z dn. 1 września 2020 r.

 

Regulamin funkcjonowania sekcji i zespołów działających przy Bibliotece Publicznej  i Centrum Kultury w Kaźmierzu w czasie epidemii COVID-19

Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania sekcji i zespołów oraz jednorazowych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (zajęć, warsztatów, spotkań itp.) organizowanych przez BPiCK.

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach sekcji i zespołów Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu (BPiCK)

 1. Liczba uczestników w danej sekcji i zespole została dostosowana do wielkości sal w jakich odbywać się będą zajęcia. Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnia się 10 m2 na osobę podczas zajęć ruchowych. Zajęcia indywidualne odbywają się z zachowaniem 1,5 m odległości (prowadzący – uczestnik).
 2. Uczestnicy pełnoletni zostają zobowiązani do złożenia oświadczenia (załącznik nr 1) W przypadku zajęć sekcji/zespołów, uczestnik składa oświadczenie na pierwszych zajęciach.
 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie (załącznik nr 2) składają rodzice/opiekunowie prawni. W przypadku zajęć sekcji/zespołów oświadczenie składane jest przed pierwszymi zajęciami.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych typu katar, kaszel, gorączka itp.
 5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

II. Obowiązki instruktora

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w BPiCK (załącznik nr 1 Zarządzenia Dyrektora z dnia 1 września 2020 r.) i egzekwowanie jego postanowień od uczestników sekcji i zespołów BPiCK.
 2. Opracowanie procedur bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania zajęć dostosowanych do specyfiki prowadzonej sekcji/zespołu w trakcie epidemii COVID-19.
 3. Prowadzenie zajęć sekcji/zespołu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Uzyskanie od uczestników pełnoletnich oświadczenia (załącznik nr 1) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 5. Uzyskanie od rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oświadczenia (załącznik nr 2) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 6. Podpisanie oświadczenia (załącznik nr 3) i przekazanie go Dyrektorowi najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 7. Sporządzanie listy obecności uczestników podczas każdych zajęć (sekcja/zespół, imiona i nazwiska uczestników, data zajęć).
 8. Wyjaśnienie uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Przedstawienie wytycznych dotyczących zajęć.
 9. Zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (np. częste i regularne mycie rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, prawidłowe zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.).
 10. Dbanie o dokładne wyczyszczenie lub zdezynfekowanie przyborów wykorzystywanych podczas zajęć.
 11. Zdezynfekowanie przedmiotów po użyciu ich przez jednego uczestnika, jeśli będą one używane przez kolejnego uczestnika.
 12. Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 13. Instruktor przychodząc na zajęcia zachowuje reżim sanitarny. Wyposażony jest w środki ochrony osobistej we własnym zakresie.

III. Przyprowadzanie i odbieranie osoby niepełnoletniej (dziecka)

 1. Rodzic/opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dostępnymi na stronie internetowej BPiCK.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w maseczce ochronnej.
 3. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z placówki rodzice/opiekunowie są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 metra w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
 4. Rodzice/opiekunowie nie powinni przychodzić z osobami towarzyszącymi i w miarę możliwości z innymi dziećmi, które nie uczestniczą w zajęciach.
 5. Rodzic/opiekun nie wchodzi z dzieckiem do sali, w której odbywają się zajęcia.
 6. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie pałacu w czasie trwania zajęć. Po przyprowadzeniu dziecka, pozostawiają je w holu, gdzie dziecko dalej udaje się do sali, w której odbywają się zajęcia. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie opuszczają budynek, a w celu odebrania dziecka stawiają się punktualnie w godzinie ukończenia zajęć.
 7. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie informują dyrektora w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 8. Rodzice nie mogą korzystać z toalet na terenie placówki.

IV. Zasady pobytu uczestników

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku, uczęszczające na zajęcia BPiCK są zobowiązane do zdezynfekowania dłoni, mają zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć udają się niezwłocznie do sali, w której odbywają się zajęcia i tam mogą zdjąć maseczki.
 2. Uczestnicy jednej sekcji/zespołu przebywają w wyznaczonej sali przez cały czas trwania zajęć.
 3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania poleceń instruktora oraz pracowników BPiCK.
 4. Na zajęcia taneczne, ruchowe uczestnik przychodzi ubrany w odpowiedni strój. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 5. Podczas zajęć nikt nie może spożywać posiłku. Dozwolone jest tylko picie napojów z własnych butelek, które należy zabrać ze sobą z sali po skończonych zajęciach.
 6. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą wymieniać się przedmiotami, przyborami, materiałami.
 7. Uczestnik nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych własnych przedmiotów (nie dotyczy instrumentów muzycznych, własnych przyborów i materiałów plastycznych).
 8. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania twarzy maseczką.
 9. Liczba uczestników w sali zależy od jej wielkości, przestrzeń nie może być mniejsza niż 10 m2 na uczestnika.
 10. W sytuacji, gdy liczba chętnych do udziału w zajęciach przekracza możliwości lokalowe uczestnicy biorą udział w zajęciach rotacyjnie lub w miarę możliwości podzieleni na grupy, zgodnie z planem pracy przedstawionym przez instruktora.

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

 1. Co najmniej raz na godzinę i po każdych zajęciach sale powinny być wietrzone.
 2. Przedmioty i sprzęty używane podczas zajęć należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzeseł, blatów, stołów, parapetów, włączników, ciągów komunikacyjnych itp.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji dłoni. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika sekcji/zespołu takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, wymioty, katar, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora BPiCK. Osobę, u której występują wskazane objawy umieścić w wydzielonym pomieszczeniu.
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zostaje wezwany telefonicznie do przyjazdu do obiektu i odbioru uczestnika. Do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna uczestnik przebywa w izolacji pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika., który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę i rękawiczki. Od momentu przyjazdu rodzica/opiekuna , nieletni pozostaje i pod ich opieką. Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 4. Obszar, w którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.
 5. Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u instruktora/pracownika

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub instruktora będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba ta niezwłocznie przerywa pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną. zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik/instruktor ten zostaje odsunięty od pracy i odizolowany w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 2. Należy wstrzymać zajęcia i odwołać kolejne, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp. I zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. W przypadku uzyskania informacji od rodziny lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 6. Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
mega888