Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, spektaklach teatralnych i w innych imprezach estradowych) organizowanych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii wirusa SARS-Cov-2

 

I. Zakres obowiązywania.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń, zajęć artystycznych, imprez kameralnych oraz plenerowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu w trakcie epidemii SARS-Cov-2.
 2. Organizacja imprez odbywa się w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-Cov-2 w Polsce wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov,pl, www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.
 3. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
 4. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

II. Ogólne zasady organizacji zajęć artystycznych, wydarzeń, imprez kulturalnych.

 1. Udział uczestników w wydarzeniu/imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:.
 2. – zakrywania ust i nosa przez uczestników,.

  – zachowanie dystansu minimum 1,5 metra,.

  – braku objawów choroby: podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności itp.

 3. Liczba uczestników każdej z imprez ograniczona jest do 75% liczby miejsc lub w przypadku braku wyznaczonych miejsc nie więcej niż 250 osób.
 4. Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy jest obowiązkowa.
 5. Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym pomieszczeniu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę w którym informuje, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (załącznik nr 1 do regulaminu).
 6. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z epidemią COVID 19 w Polsce. Oświadczenie będzie przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
 7. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja biletów telefonicznie, odbiór biletów i oświadczeń w siedzibie biblioteki lub w pałacu.
 8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować wyproszeniem z obiektu.
 9. Osoby małoletnie do ukończenia 13. roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie z osobą pełnoletnią, która będzie sprawować nad nim opiekę.
 10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
 11. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięku.

III. Szczegółowe wytyczne dotyczące wydarzeń/imprez plenerowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu.

 1. Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu uczestnicy są zobowiązani do zachowania 1,5 metrowej odległości pomiędzy sobą.
 2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować dystans min. 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników.
 3. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
 4. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.
mega888