Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/59/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej
i Centrum Kultury w Kaźmierzu
z dn. 21 września 2020 r.

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, spektaklach teatralnych i w innych imprezach estradowych) organizowanych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu

 

I. Zasady organizacji imprez w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 2. Obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, współpracowników oraz publiczności.
 3. Po wejściu do obiektu uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni. Dozowniki z płynem dezynfekującym dostępne będą przy wejściu oraz przy toaletach.
 4. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, w którym informuje, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (załącznik nr 1 do regulaminu).
 5. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z epidemią COVID 19 w Polsce. Oświadczenie będzie przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
 6. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja biletów telefonicznie, odbiór biletów i oświadczeń w siedzibie biblioteki lub w pałacu.
 7. Udział uczestników w wydarzeniu w strefie zielonej jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
  – obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników,
  – zachowanie dystansu 1,5 metra,
  – Uczestnikom udostępniana jest nie więcej niż połowa (50 %) liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia, który jest z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 8. W strefie żółtej 25 % publiczności.
 9. W strefie czerwonej nie będą organizowane wydarzenia, a wcześniej zaplanowane będą odwoływane.
 10. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu.
 11. Uczestnicy są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników BPiCK. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować wyproszeniem z obiektu.

II. Higiena, ochrona, czyszczenie i dezynfekcja.

 1. Przy wejściu z sali będą ustawione specjalne pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
 2. Wietrzenie sali przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy.
 3. Prace porządkowe w obiekcie będą wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali, w której odbywają się wydarzenia, pomieszczeń sanitarnohigienicznych , ciągów komunikacyjnych , dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, uchwytów).

III. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

 1. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 uczestnika lub pracownika, organizator:
  – udostępni Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej listę uczestników i pracowników.
  – będzie stosować wytyczne procedur bezpieczeństwa wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu nr