DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka-kazmierz.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2011-09-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji.

Data sporządzenia: 2021-01-25 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Sobkowiak, biblioteka@kazmierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +61 29 18 072. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu, ul. Dworcowa 14, 64-530 Kaźmierz.
Budynek – parterowy, posiada wejście od ulicy Dworcowej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach, zabezpieczony barierką. Drzwi dwuskrzydłowe, z możliwością otwarcia drugiego skrzydła. Przy drzwiach zamontowany dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, jedno z sali widowiskowej, drugie z korytarza. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada informacji głosowych, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu, ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz.
Budynek – pałac. Dwa wejścia. Jedno z podjazdem dla wózków. Drugie wejście, bez podjazdu, ze schodami dwustopniowymi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Parter przygotowywany obecnie do potrzeb biblioteki, z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Piętro nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy, ani platformy schodowej lub innych udogodnień umożliwiających transport pionowy osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada informacji głosowych, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Punkt Biblioteczny w Bytyniu.
Punkt mieści się w świetlicy wiejskiej, na parterze, przy ul. Lipowej 8, 64-542 Bytyń.

Punkt Biblioteczny w Gaju Wielkim.
Punkt mieści się w świetlicy wiejskiej  na parterze, przy ul. Bukowska 9, 64-530 Gaj Wielki

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

Skip to content