Regulamin czytelni w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz
Regulamin wypożyczalni w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz
Regulamin korzystania z usług internetowych IKONKI w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz
Regulamin korzystania z usług internetowych w kawiarence internetowej w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz

Regulamin czytelni w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz

 1. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 2. Wpisu do rejestru czytelników każdorazowo dokonuje bibliotekarz.
 3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonu komórkowego.
 4. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu (w wyjątkowych sytuacjach wypożycza się na sobotę i niedzielę).
 5. Z księgozbioru podręcznego korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza. Wyjątek stanowią czasopisma bieżące, z których czytelnik korzysta bezpośrednio.
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek.
 7. Pracownicy biblioteki udzielają informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 8. Kopiowanie materiałów bibliotecznych odbywa się zgodnie z przepisami prawa autorskiego i jest odpłatne.

Regulamin wypożyczalni w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Kaźmierz.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający okazuje dowód osobisty, wypełnia kartę zapisu i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 5. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Regulamin korzystania z usług internetowych IKONKI w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz

 1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy czytelnicy w godzinach pracy biblioteki.
 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
 6. Drukowanie wybranych lub napisanych tekstów jest odpłatne.
 7. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina).
 8. Czytelnik może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
 9. Nie wolno zmieniać ustawień w BIOS-ie, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, wysyłać SMS-ów przez Internet.
 10. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i wyłączać kabli zasilających).
 11. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez określony czas).

Regulamin korzystania z usług internetowych w kawiarence internetowej w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz
Biblioteka udostępnia odpłatnie stanowisko internetowe. Korzystanie z Internetu odbywa się na podstawie przedstawionego poniżej regulaminu.

§ 1

 1. Prawo do korzystania z usług internetowych mają osoby fizyczne i prawne, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.

§ 2

 1. Prawo do korzystania z usług internetowych jest odpłatne. Na wszystkie wpłacane sumy wydawane jest pokwitowanie.
 2. Wysokość opłat reguluje cennik, który jest do wglądu na każdorazowe życzenie korzystającego.
 3. W ramach świadczonych usług internetowych korzystający ma możliwość:
  – przeglądania stron WWW,
  – wydruku oraz przegrania na dyskietkę lub dysk CD-R ściągniętych plików,
  – założenia poczty elektronicznej oraz jej odbioru na stronach WWW.

§ 3

 1. Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
 2. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad zachowania wymaganych w Czytelni, a w szczególności:
  – zakaz wchodzenia w wierzchnich okryciach,
  – zakaz wnoszenia teczek, plecaków, toreb itp.,
  – zachowanie ciszy,
  – zakaz wynoszenia zbiorów poza Czytelnię,
  – zakaz wnoszenia posiłków i napojów,
  – zakaz używania telefonów komórkowych.
 3. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz używania własnych dyskietek i dysków CD-R/RW oraz nielicencjonowanych programów, a także wykonywania czynności typu hakerskiego.
 4. Zapis ściągniętych plików może odbywać się wyłącznie na nośnikach dostępnych w kawiarence.
 5. W przypadku konieczności skorzystania z drukarki, skanera, stacji dysków oraz przenośnego dysku twardego, klient jest zobowiązany do uzgodnienia i ustalenia tych działań z obsługą kawiarenki.
 6. W przypadku korzystania z nagrywarki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj i treść nagrywanych materiałów.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z sieci wewnętrznej kawiarenki oraz z sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi).
 8. Kategorycznie zabronione jest instalowanie i uruchamianie jakiegokolwiek własnego oprogramowania komputerowego na komputerze Biblioteki.
 9. Korzystającym z komputera nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych zmian w konfiguracji systemu operacyjnego (np. instalowanie lub podmiana sterowników, zmiana parametrów systemowych, kasowanie plików nie stworzonych przez siebie, dodawanie drukarek itp.).
 10. Zabrania się wykorzystywania komputera Biblioteki do tworzenia, poszukiwania, pozyskiwania lub rozpowszechniania treści rasistowskich, nazistowskich lub jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem, lub uznawanych powszechnie za niemoralne czy obraźliwe.
 11. Korzystający z Internetu za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego Windows oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej. Biblioteka nie przeprowadza szkoleń w zakresie w/w zagadnień.
 12. Korzystający powinien troskliwie obchodzić się ze sprzętem komputerowym oraz udostępnionymi zbiorami. Chronić je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 13. Czytelnik korzystający ze sprzętu komputerowego jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych wyposażenia komputerowego. Odszkodowanie za uszkodzenie materiałów bibliotecznych ustala dyrektor Biblioteki w zależności od ceny zakupu i ich aktualnej wartości, a w przypadku wyposażenia komputerowego – dyrektor Biblioteki po konsultacji ze specjalistą – informatykiem.

§ 4

 1. Korzystający ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 2. Osoba nie przestrzegająca Regulaminu traci prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego Biblioteki.

§ 5

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy użytkownikiem kawiarenki internetowej a bibliotekarzem będą rozstrzygane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz lub na drodze sądowej.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2004 r.
 2. Pełny tekst regulaminu jest do wglądu w aktach biblioteki.
Skip to content